ကိုးျမိဳ႕ရွင္

My blogs

Blogs I follow

About me

Location ဘုံေပ်ာက္ေနသည္, ဟိုနား ကပ္ေန ဒီနား ကပ္ေန
Introduction ႐ိုး႐ိုးနတ္မဟုတ္ ေမႊမဲ့နတ္ကြေနာ္ ဆက္သြယ္ရန္>>>>>>>>> koemyotshin@gmail.com ကိုးျမိဳ႕ရွင္ဘေလာ့အား ေက်ာ္ခြ ၾကည့္ေနရသူမ်ား အတြက္ http://koemyotshin.co.cc/ သို႕ေျပာင္းလဲ ျပီးဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါျပီ