எம்.பி.உதயசூரியன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation journalist
Location CHENNAI, TAMILNADU
Introduction பேனாக்காரன். பேரன்பு கொண்டவன். பெருநட்பு நிறைந்தவன். எழுத்தும் சிரிப்பும் பிறவிச்சொத்து. ஓடுகிற நதியில் மிதந்து போகும் ஒருகூடைப் பூக்களாய் வசீகரமாக இருக்கிறது வாழ்க்கை. வாசிக்கவும்...நேசிக்கவும் வெல்கம் டியர்! To Contact : mpuday@gmail.com