ထိုိက္ဦး

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation hi
Location myanmar, malaysia, Myanmar (Burma)
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အသိဉာဏ္ ပညာ ျပည့္စံုသူ ၿဖစ္နိုင္တယ္၊ ေဆြးေႏြးျခင္းေၾကာင့္ အဆင္သင္႔ ဦးေဆာင္သူျဖစ္နိုင္တယ္၊ စာေရးျခင္းေၾကာင့္ အရာရာတိက်သူ ျဖစ္နိုင္တယ္ -
Interests ကမၻာတစ္၀န္းမွ လာလည္ၾကေသာ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား
Favorite Movies hi
Favorite Music hi
Favorite Books hi

The hair from your last haircut ... what would it say about your new style?

hi