ಪೂರ್ಣ ವಿ-ರಾಮ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗ
Location ಮೂಲ ಸಾಗರ( ಹಾಲಿ ಉದ್ಯಾನನಗರ), ಕನ್ನಡ ನಾಡು, India
Introduction "ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ.........." -'ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ'
Interests ಖಾಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅದು ಇದು ಗೀಚುವುದು, ಪುರಸೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬರಹ ರೂಪ ಕೊಡುವುದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದು ಅದು ಇದು....
Favorite Movies ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಸಾರ್, ಅಪರಾಜಿತೋ, ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ....
Favorite Music ಪಕ್ಕಾ ಸ್ವದೇಶಿ
Favorite Books ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ, ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ, ಮು. ಕ. ಪ್ರ.(ಬೈ- ಪಿ. ಎಲ್).....