வருண்

My blogs

About me

Introduction Please don't judge me based on my attitude and from my blog posts and my responses. It is quite possible that I am a completely different person than 'what you figured out' from your analyses.
Interests Analyzing human minds!
Favorite Movies நிறையப்படங்கள் இருக்கே! லிஸ்ட்ப்பண்ண போதுமான இடம் இல்லை :-)
Favorite Music இனிமையாக இருந்தால் எந்த இசையும் பிடிக்கும்.