จันทร์เพ็ญ สุขเบญจลาภ

My blogs

About me

Location Thailand
Introduction บ้านเลขที่ 6 ซอย5/1เสมาทอง ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง) รุ่นที่16กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ราชบุรี