അച്ചായത്തി

My blogs

About me

Introduction കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളും, വലിയ വലിയ സന്തോഷങ്ങളും, ചെറിയ ചെറിയ പിടിവാശികളും, വര്‍ഗ്ഗഗുണമായ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയുമൊക്കെയുള്ള, ഇത്തിരി കാര്യം കൊണ്ടു ഒത്തിരി ചിരിക്കുന്ന, കാര്യമില്ലാതെ തന്നെ കരയുന്ന, ഒരു പാവമാണേ....