فرمان آریا

My blogs

About me

Location Iran
Introduction ایران زمین بیر اولسون *** کودتا نابود اولسون پس از سه بار فیلترینگ تارنما توسط مخابرات جمهوری اسلامی و دست آخر مسدود شدن آن توسط سایت بلاگفا در نهایت آدرس پیش رو تنها آدرس فرمان آریا بر روی اینترنت می باشد همچنین تارنما از اردیبهشت 87 با مدیریت جدید به کار خود ادامه می دهد. پاینده ایران