බුද්ධි

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Location Sri Lanka
Introduction නිවී හැනහිල්ලෙ ඉන්​ට කැමති කොලු ගැටයෙක්මි.