පොඩි මෑන්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location ගාල්ල, Sri Lanka
Introduction තමන්ගෙ වයසෙ අනිත් අයට වඩා හොද වගේම නරක ලට්ට ලොට්ට ගොඩාක් ගොඩගහ ගනිපු ඒ ලට්ට ලොට්ට වලින් දෙයක් ඉගනගනිපු ඒවා අනිත් අයත් එක්ක බෙදාගන්න කැමති එකෙක්..