സാജന്‍| SAJAN

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Student
Location Australia
Interests സംഗീതം(കേള്‍വി മാത്രം), പടമെടുക്കല്‍, വ്ണ്ടിയോടിക്കല്‍, ചുമ്മാ കറക്കം, പിന്നെ ഉറക്കം.(ഉറക്കത്തിന്റെ റിക്കോര്‍ഡ് ടൈം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സണ്ടേ 2.00 PM മുതല്‍ മണ്ടേ 7.00 AM വരെ സമയം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.)
Favorite Music പൊതുവെ മെലഡിയാണു ഇഷ്ടം പിന്നെ മൂഡിനു ഇഷ്ടങ്ങള്‍ മാറും..