பரணீதரன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Tamilnadu, India
Links Audio Clip
Introduction சுயமரியாதை என்பது மனிதத்தின் தலைசிறந்த மாண்புகளில் ஒன்றாகும். அதை இழந்தால் எவரும் மனிதத்தை இழந்தே விடுவர்.
Favorite Movies Tamil and English movies