හංසි

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location මාතර, Sri Lanka
Introduction පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය විඳින්න පුලුවන් කියල හිතන්න උත්සාහ ගන්න කෙනෙක්.. මේ විල් තෙරේ පොඩ්ඩක් නැවතිලා බලලා යන්න. හංස පිහාටුවක සැහැල්ලුව දැනෙනවද කියන්න.