അജീഷ്.പി.ഡി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location ALAPPUZHA, Kerala, India
Introduction നഷ്ടങ്ങള്‍ മാത്രം സംബാദ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്രണിത ഹൃദയന്‍... വീണു കിട്ടിയ കുറെ സൌഹൃദങ്ങള്‍ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്ത് പിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പുണ്യം...