หน่อโพธิ์

My blogs

About me

Gender Female
Industry Transportation
Occupation นักวิชาการอิสระ
Location Thailand
Links Wishlist
Introduction ชื่อจริง ดร.กฤติยา วโรดม นักวิชาการอิสระด้านศาสนา ปรัชญา สนใจใน ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รักการเดินทาง เพื่อเรียนรู้โลก และตนเอง
Interests การเดินทาง, ความแตกต่างกันของมนุษยชาติ, ประวัติศาสตร์เอเชีย, อินเดียและชมพูทวีป
Favorite Movies พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
Favorite Books นวนิยายของคุณทมยันตี, อัตชีวประวัติของโยคี ปรมหังสาโยคานันทะ