කොළොම්පුරේ (අසංග රණසිංහ ආරච්චි)

My blogs

About me

Gender Male
Industry Maritime
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction මම අසංග රණසිංහ ආරච්චි. වෙළද නාවිකයෙක් විදිහට සේවය කල මම දැනට නෞකා සම්බන්ධ රැකියාවක නිරතව සිටිමි.