෴ වේලාව ලගයි ෴

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction වේලාව අපිට බොහොම ප්‍රයෝජනයි ඉතින් අපේ ජිව්ත වලට මේ වේලාව ව්දිහට "වේලාව ලගයි " ලෙස ඔබේ ජිව්තයට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කිරිම මාගේ අරමුනයි
Interests වේලාවට, ජිව්ත වලට