ഉണ്ണി ശ്രീദളം

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation മാഷ്
Location ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
Introduction ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com
Interests art in general