නඟා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location කොළඹ නං නෙවී ඔන්න(වන්නියට චුට්ටක් මෙහා)
Introduction හ්ම්ම්ම්.. ටිකක් විතර බ්ලොග් කලාවට පරන කෙනෙක්. ඒත් ලියලා නං නෙවී, කියවලා.. ආසාවට අවුරුද්දක් විතර බ්ලොග් එකක් ලියුවා.. දන්නො දනිති.. ඒ කාලෙ එකතු කරගත්ත දේවල් එක්ක අලුත් ආරම්භයක්... මම ~~නඟා~~