සුළඟිල්ල | pinkie

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location අතේ පර්යන්ත කෙළවරේ..., Sri Lanka
Introduction රසම හරිය ඇඟිල්ලෙනෙහ් ඩා'ලිං....