അനിതാ കൊക്കോട്ട്

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Government
Occupation Veterinarian
Location kerala, India
Introduction എന്റെ വാക്കുകളില്‍ ഒന്നിനും വേണ്ടി ചികഞ്ഞു നോക്കേണ്ട, ഒരു ചെടിയില്‍ നിന്നൊലിച്ചിറങ്ങുന്നതില്‍ കൂടുതലായി ഒന്നിനും. (നെരൂദ)
Interests വായന, യാത്ര, പക്ഷികള്‍, ആകാശം, കിനാവ്
Favorite Books ഇഷ്ടങ്ങള്‍ ഒരുപാടുണ്ട്.