นายอกพันธ์ ฮ้อจงเจริญ อายุ 19 ปี รหัสนักศึกษา 554144074 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.2 หมู่ที่ 2