تیم بازسازی ولایتی غزنی Ghazni PRT

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Ghazni Province, Afghanistan
Introduction We are a Provincial Reconstruction Team made up of U.S. Navy, Army and Air Force members working with Polish forces, Department of State, USAID and the U.S. Army Corps of Engineers. We are here as guests in Ghazni Province to help the people rebuild. ما یک تیم بازسازی ولایتی که متشکل از قوای بحری، قوای زمینی و قوای هوای ایالات متحده امریکا، از دفتر توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا و گروه انجنیری اردوی ایالات متحده امریکا هستیم که همرای نیروهای پولندی در ولایت غزنی، افغانستان کار میکنیم. ما اینجا منحیث مهمان هستیم تا شانه به شانه همرای مردم غزنی کار کنیم و مهارتهای را که مردم افغان برای بازسازی افغانستان ضرورت دارند در اختیارشان بگذاریم.