കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്‍

My blogs

About me

Location കോട്ടയം
Introduction കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്‍! നെരേ വാ നെരേ പോ റബ്ബറിന്റെ നാടായ കോട്ടയത്തെ പഴയൊരു കേടി... ഇപ്പൊല്ല് പ്രായമായി