safclub

My blogs

About me

Introduction นายมนตรี ศรีทอง อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 268 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง