සෙනරත් බණ්ඩාර (සිංහල පද්‍ය රටා.....)

My blogs

About me

Location Sri Lanka
Introduction හිතේ මැවුන වචන එකතු කරලා රටා මවන්නට ගත්තු පුංචි පහේ වෑයමක්.... A humble effort to join few words to glimpse a soothing art....
Interests Literature, Photography, Music