അനൂപ് അമ്പലപ്പുഴ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Internet
Occupation സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ജിനീയര്‍
Introduction ഈ ഭൂമിയേയും സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്‍.എനിക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തെറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ ഇഷ്റ്റപ്പെടുന്നു. എന്റെ ഇഷ്റ്റങ്ങളും, ആശയങ്ങളും, കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും, പരീക്ഷണങ്ങളും ഞാന്‍ ഈ ബ്ലൊഗിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കൂവയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താം,യോജിക്കാനാവാത്തവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാം,ശക്തമായിത്തന്നെ. തുറന്ന മനസ്സോടെ ഞാന്‍ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.
Interests തികയില്ല ഈ ചതുരം.
Favorite Movies കുറച്ചുണ്ട്.
Favorite Music കുറച്ച് കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്.
Favorite Books ധാരാളം