നിഷ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Advertising
Introduction രാവും പകലുമെന്‍ കൊച്ചുമണ്‍കൂരയ്ക്കു കാവലിരിക്കുന്ന സാധുഹൃദയമേ ആവൂ നിനക്കും മയക്കം വരുന്നുവോ ജീവന്‍റെ സോപാനഗായകനോ നീ, കാലഭൈരവനോ കടുംതുടി താളമിതാരുടെ ജീവന്‍റെയല്ല, മൃതിയുടെ??? - ഒ.എന്‍. വി.