തെന്നി തെന്നി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന മഴമേഘങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ .......