ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

My blogs

About me

Location Greece
Introduction Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο συστήθηκε με την υφιστάμενη δομή του το έτος 1954. Μέλη του είναι όλοι οι δικηγόροι Αθηνών, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, δικαιούται να παρεμβαίνει σε όλα τα κοινωνικά και εθνικής σημασίας ζητήματα του τόπου.