ഗോപി വെട്ടിക്കാട്ട്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Introduction നിങ്ങളിലൊരാളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍ .. ഗോപി വെട്ടിക്കാട്ട്