chai

My blogs

About me

Location ประจวบฯ, ภาคกลาง
Introduction นางสาวกัญญา ใช้ทอง อายุ 31 ปี ชื่อเล่น จุ๋ม เกิดปี มะโรง สถานภาพโสด ประวัติการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จบขั้นอนุปริญญาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปี 2540 ประวัติการทำงาน 10 ปี สถานที่ทำงาน รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตึกอายุรกรรมชาย ปัจจุบันเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คติสอนใจ- ทำวันนี้ให้ดีที่สุด