ధాత్రి

My blogs

About me

Gender Female
Industry Technology
Location India
Introduction కృష్ణుడంటే ఆరాధన.. అమ్మన్నా..గోదావరన్నా ప్రేమ.. మంచి మనసంటే అభిమానం.. కళలంటే ఆసక్తి.. జీవితంలో ఎన్నో కలలు.. ఇది నేను...
Interests సంగీతం..చిత్రలేఖనం..కవిత్వం..మొక్కలు
Favorite Books ఆనందో బ్రహ్మ.. సెక్రెటరి.. శతాబ్ధి సూరీడు.. ఆవాహన.. కోతి కొమ్మచ్చి, ఇంకోతి కొమ్మచ్చి, బుడుగు ఇంకా చాలా చాలా.