നനവ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Location kannur, kerala, India
Introduction ഹരിആശ ഹരിയും ആശയും പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചമരാൻ കൊതിക്കുന്ന ഇണകൾ...
Interests ജൈവകൃഷി, പ്രകൃതിജീവനം, പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം, വായന, , സംഗീതം
Favorite Books ഒറ്റവയ്ക്കോൽവിപ്ലവം, ഹിന്ദ്‌ സ്വരാജ്‌