குமரன் (Kumaran)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Location பிறந்தது மதுரை, தற்போது Minnesota, United States
Introduction அடியேன் சிறிய ஞானத்தன் அறிதல் யார்க்கும் அரியானை அடியேன் காண்பான் அலற்றுவன் இதனில் மிக்கோர் அயர்வுண்டே!
Interests சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்கள், சமய இலக்கியங்கள், வடமொழி இலக்கியங்கள் இவற்றில் ஆர்வம் உடையவன்.