උපේන්ද්‍ර හර්ෂණ ද සිල්වා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Telecommunications
Occupation ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් අයකරගැනීම් අංශය
Location මහනුවර, මධ්‍යම පළාත, Sri Lanka
Introduction ඔහේ.. ඉන්න එකෙක්