പൊളിച്ചെഴുത്തു്

My blogs

About me

Location കേരളം, India
Introduction വാര്‍ത്തയെന്നു പറഞ്ഞ് എന്ത് ഊളത്തരവും എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന പത്രവിശാരദന്മാരെ പേരെടുത്തു വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ ഞങ്ങളൊരുക്കുന്ന ഇടം.