Lê An Vi

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Nghiên cứu Văn Hóa Việt Cổ
Location Hanoi, Nord, Vietnam
Introduction - Tốt nghiệp MA Slavonic Philology - Sofia University "Climent Ochridski" - Nghiên cứu Văn Hóa Việt Cổ từ 2004. TT VH Việt Cổ tại Viện NCVH Minh Triết -- VUSTA.
Interests Đa văn hóa
Favorite Movies Thrive - Thế giới phồn thịnh by Foster Gamble (2013) KH Viễn tưởng, Mật mã vũ trụ...
Favorite Music Philharmonic, Opera, Ancient/Early/Alte Music
Favorite Books Khoa học khám phá, Thế giới tâm linh, Neoextraodinary