ക്രിസ്‌വിന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location പയ്യന്നൂര്‍, കേരള, India
Introduction മതബോധനമെന്നാല്‍ അവനവന്റെ മതതത്വങ്ങള്‍ പഠിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അതില്‍ മിഥ്യാഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല.അന്യമതങ്ങളുടെ അന്തസത്ത മനസിലാകുകയും അവയെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌