ျပည္တြင္းျပည္ပျမန္မာလူငယ္မ်ား

My blogs

About me

Location ျပည္တြင္း ျပည္ပ, ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္းရွိၿမိဳ ့
Introduction အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးၿပီး မတရားအာဏာယူကာ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို မငွဲ ့ညွာပဲ မိမိမ်ိဳးႏြယ္ေကာင္းစားေရးသာ လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူတစု အားတိုက္ဖ်က္ရန္