விநாயக முருகன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Chennai, Tamilnadu, India
Introduction சிறு எறும்பொன்று
ஊர்ந்தது
மலையின்
இந்தப்பக்கமும் அந்தப்பக்கமும்

சாத்தியமா என்றார்கள்

விரல் நீட்டி காட்டியது
தலைச் சுற்றும் பள்ளம்

ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக
எறும்புகள் ஊர்ந்ததாய்
காட்டியது அந்தபள்ளம்.


சிறு எறும்பொன்றின்
சிறு பயணமே
இந்த என் வலைப்பூ(NBlog)