සුජානි.......

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Location කොළඹ, Sri Lanka
Introduction Never explain yourself. Your friends don’t need it and your enemies won’t believe it... ඔන්න මටත් හිතුනා එදිනෙදා මගේ රාජකාරී ජීවිතයේ වෙන සහ වුන ඇතැම් සිදුවීම් , ජවනිකා සහ මතක සටහන් බෙදා හදා ගන්න කට්ටියත් එක්ක හොඳයි නේද? ඒ අස්සේ මගේ කවි නිර්මාණත් ඇති......
Favorite Movies Sound of Music..
Favorite Music Old Hindi songs
Favorite Books සුදු වත හැදි කත/ ජේන් අයර්/ The Secret Garden/ Sherlock Holmes