സമാന്തരൻ

My blogs

About me

Gender Male
Occupation വണ്ടിയോട്ടം
Location തൃശ്ശൂർ