ชุติกาญจน์ แสงอาวุธ

My blogs

About me

Introduction ครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดท่าเรือ สังกัด อบต.แพงพวย