සමී

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Location Sri Lanka
Introduction අහිංසක සංවේදී නපුරු වස කොල්ලෙක් ... :3