ธีรพงศ์ เหิมขุนทด

My blogs

About me

Introduction ชื่อนายธีรพงศ์ เหิมขุนทด ชื่อเล่น ท๊อป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี บล็อกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชา การสร้างสื่อการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนคือท่านอาจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์