സുധീഷ്‌/Sudheesh

My blogs

About me

Gender MALE
Location പാലക്കാട്‌, കേരളം, India
Introduction ഒരു സാധാരണ മലയാളിയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്‌. ഇടത്തരം കുടുംബസ്ഥന്‍, ഉള്ളതുകൊണ്ട്‌ ഓണമുണ്ടു ജീവിച്ചു പോകുന്നു.
Interests വായിക്കും, എഴുതും, സിനിമ കാണും