ആദി

My blogs

About me

Gender Male
Introduction നിങ്ങളെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നുവോ, അതാണ് ഞാൻ. അല്ലാതെ , ഞാനങ്ങനല്ല...ഇങ്ങനല്ല, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനെന്തിന് തർക്കിക്കണം?