റാണിപ്രിയ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Engineering
Occupation S/W Engineer
Location Kannur, Kerala, India
Introduction I am a S/W Engineer കഥകളോടും കവിതയോടും പ്രേമം. എന്തോ ഒരു ആത്മബന്ധം.മനസ്സിലുള്ളത് വെറുതെ കുത്തിക്കുറിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം ഡയറിയില്‍,ആരും കാണാതെ ഒരു മൂലക്ക് ഒളിച്ചു വച്ചു. ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം ബ്ലോഗിലൂടെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സുഖം ആസ്വദിക്കട്ടെ .പിന്നെ എന്റെ ഏകാന്തമായ നിമിഷങ്ങള്‍ ചിത്രരചന യിലൂടെ ആനന്ദ കരമാക്കി തീര്‍ക്കും. ബ്ലോഗ്ഗെറിനു നന്ദി........ഈ വഴിക്ക് വന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നന്ദി...
Interests Reading, Sketching, Listening to music, browsing, blogging etc
Favorite Movies Malayalam Movies.....
Favorite Music Old Film songs ... Specially melodies......