തറവാടി

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Electrical Engineer
Location United Arab Emirates
Introduction പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ തൃത്താലക്കടുത്ത മേലഴിയത്തുകാരന്‍ , 'എന്തിനേയും ചെമ്പെന്ന് കരുതണം' എന്ന ഉമ്മയുടെ പ്രമാണം ഇന്നുകളില്‍ കഴിവില്ലായ്മയായികാണുന്നതിനാല്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു , കൂടുതല്‍ ഇവിടെ